Chống xuyên tạc, bôi nhọ trước Đại hội XIII

55 lượt xem

Cảnh giác với những âm mưu, thủ đoạn phá hoại, gây rối nội bộ của các thế lực thù địch và cơ hội chính trị.
https://tin24hqua.com/wp-content/uploads/2020/11/che1bb91ng20xuyc3aan20te1baa1c20bc3b4i20nhe1bb8d20trc6b0e1bb9bc20c490e1baa1i20he1bb99i20xiii20-20e1baa3nh201-1.html
https://tin24hqua.com/wp-content/uploads/2020/11/che1bb91ng20xuyc3aan20te1baa1c20bc3b4i20nhe1bb8d20trc6b0e1bb9bc20c490e1baa1i20he1bb99i20xiii20-20e1baa3nh202.html
https://tin24hqua.com/wp-content/uploads/2020/11/che1bb91ng20xuyc3aan20te1baa1c20bc3b4i20nhe1bb8d20trc6b0e1bb9bc20c490e1baa1i20he1bb99i20xiii20-20e1baa3nh203.html
https://tin24hqua.com/wp-content/uploads/2020/11/che1bb91ng20xuyc3aan20te1baa1c20bc3b4i20nhe1bb8d20trc6b0e1bb9bc20c490e1baa1i20he1bb99i20xiii20-20e1baa3nh204.html
https://tin24hqua.com/wp-content/uploads/2020/11/che1bb91ng20xuyc3aan20te1baa1c20bc3b4i20nhe1bb8d20trc6b0e1bb9bc20c490e1baa1i20he1bb99i20xiii20-20e1baa3nh205.html
https://tin24hqua.com/wp-content/uploads/2020/11/che1bb91ng20xuyc3aan20te1baa1c20bc3b4i20nhe1bb8d20trc6b0e1bb9bc20c490e1baa1i20he1bb99i20xiii20-20e1baa3nh206.html
https://tin24hqua.com/wp-content/uploads/2020/11/che1bb91ng20xuyc3aan20te1baa1c20bc3b4i20nhe1bb8d20trc6b0e1bb9bc20c490e1baa1i20he1bb99i20xiii20-20e1baa3nh207.html
https://tin24hqua.com/wp-content/uploads/2020/11/che1bb91ng20xuyc3aan20te1baa1c20bc3b4i20nhe1bb8d20trc6b0e1bb9bc20c490e1baa1i20he1bb99i20xiii20-20e1baa3nh208.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

%d bloggers like this: