Infographic Nội dung trọng tâm trong phát biểu của Tổng bí thư, Chủ tịch nước tại lễ khai mạc Đại hội Đảng

33 lượt xem

Thanh Niên xin giới thiệu những nội dung trọng tâm trong phát biểu của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại phiên khai mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII sáng 26.1.2021.
https://tin24hqua.com/wp-content/uploads/2021/01/ne1bb99i20dung20tre1bb8dng20tc3a2m20trong20phc3a1t20bie1bb83u20ce1bba7a20te1bb95ng20bc3ad20thc6b020che1bba720te1bb8bch20nc6b0e1bb9bc20te1baa1i20le1bb8520khai20me1baa1c20c490e1baa1i20he1bb99i20c490e1ba.html
https://tin24hqua.com/wp-content/uploads/2021/01/ne1bb99i20dung20tre1bb8dng20tc3a2m20trong20phc3a1t20bie1bb83u20ce1bba7a20te1bb95ng20bc3ad20thc6b020che1bba720te1bb8bch20nc6b0e1bb9bc20te1baa1i20le1bb8520khai20me1baa1c20c490e1baa1i20he1bb99i20c490e1ba-1.html
https://tin24hqua.com/wp-content/uploads/2021/01/ne1bb99i20dung20tre1bb8dng20tc3a2m20trong20phc3a1t20bie1bb83u20ce1bba7a20te1bb95ng20bc3ad20thc6b020che1bba720te1bb8bch20nc6b0e1bb9bc20te1baa1i20le1bb8520khai20me1baa1c20c490e1baa1i20he1bb99i20c490e1ba-2.html
https://tin24hqua.com/wp-content/uploads/2021/01/ne1bb99i20dung20tre1bb8dng20tc3a2m20trong20phc3a1t20bie1bb83u20ce1bba7a20te1bb95ng20bc3ad20thc6b020che1bba720te1bb8bch20nc6b0e1bb9bc20te1baa1i20le1bb8520khai20me1baa1c20c490e1baa1i20he1bb99i20c490e1ba-3.html
https://tin24hqua.com/wp-content/uploads/2021/01/ne1bb99i20dung20tre1bb8dng20tc3a2m20trong20phc3a1t20bie1bb83u20ce1bba7a20te1bb95ng20bc3ad20thc6b020che1bba720te1bb8bch20nc6b0e1bb9bc20te1baa1i20le1bb8520khai20me1baa1c20c490e1baa1i20he1bb99i20c490e1ba-4.html
https://tin24hqua.com/wp-content/uploads/2021/01/ne1bb99i20dung20tre1bb8dng20tc3a2m20trong20phc3a1t20bie1bb83u20ce1bba7a20te1bb95ng20bc3ad20thc6b020che1bba720te1bb8bch20nc6b0e1bb9bc20te1baa1i20le1bb8520khai20me1baa1c20c490e1baa1i20he1bb99i20c490e1ba-5.html
https://tin24hqua.com/wp-content/uploads/2021/01/ne1bb99i20dung20tre1bb8dng20tc3a2m20trong20phc3a1t20bie1bb83u20ce1bba7a20te1bb95ng20bc3ad20thc6b020che1bba720te1bb8bch20nc6b0e1bb9bc20te1baa1i20le1bb8520khai20me1baa1c20c490e1baa1i20he1bb99i20c490e1ba-6.html
https://tin24hqua.com/wp-content/uploads/2021/01/ne1bb99i20dung20tre1bb8dng20tc3a2m20trong20phc3a1t20bie1bb83u20ce1bba7a20te1bb95ng20bc3ad20thc6b020che1bba720te1bb8bch20nc6b0e1bb9bc20te1baa1i20le1bb8520khai20me1baa1c20c490e1baa1i20he1bb99i20c490e1ba-7.html
https://tin24hqua.com/wp-content/uploads/2021/01/ne1bb99i20dung20tre1bb8dng20tc3a2m20trong20phc3a1t20bie1bb83u20ce1bba7a20te1bb95ng20bc3ad20thc6b020che1bba720te1bb8bch20nc6b0e1bb9bc20te1baa1i20le1bb8520khai20me1baa1c20c490e1baa1i20he1bb99i20c490e1ba-8.html
https://tin24hqua.com/wp-content/uploads/2021/01/ne1bb99i20dung20tre1bb8dng20tc3a2m20trong20phc3a1t20bie1bb83u20ce1bba7a20te1bb95ng20bc3ad20thc6b020che1bba720te1bb8bch20nc6b0e1bb9bc20te1baa1i20le1bb8520khai20me1baa1c20c490e1baa1i20he1bb99i20c490e1ba.html0
https://tin24hqua.com/wp-content/uploads/2021/01/ne1bb99i20dung20tre1bb8dng20tc3a2m20trong20phc3a1t20bie1bb83u20ce1bba7a20te1bb95ng20bc3ad20thc6b020che1bba720te1bb8bch20nc6b0e1bb9bc20te1baa1i20le1bb8520khai20me1baa1c20c490e1baa1i20he1bb99i20c490e1ba.html1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

%d bloggers like this: